کلیه قیمت ها به تومان می باشد

  سری مات مخملی نانو

جنس کار

سایز

قیمت

سلفون مات مخملی یکرو ۸.۵ * ۴.۸ ۵۰.۰۰۰
سلفون مات مخملی دورو ۸.۵ * ۴.۸ ۷۰.۰۰۰
سلفون مات مخملی دورو دورگرد ۹ * ۶ ۸۰.۰۰۰
سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی ۹ * ۶ ۱۰۰.۰۰۰
لمینیت مات برجسته مخملی ۹ * ۶ ۱۲۰.۰۰۰
سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹ * ۶ ۱۴۰.۰۰۰
لمینیت برجسته مات مخملی طلاکوب ۹ * ۶ ۱۵۰.۰۰۰

  فرمهای ویزیت معمولی و فوری ۸.۵ * ۴.۸

جنس کار

معمولی (۵ الی ۶ روز کاری) فوری (یکروزه)
UV گلاسه یکرو ۱۵.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰
سلفون مات  یکرو ۱۵.۰۰۰ ۲۵۰۰۰
دورو .۳۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰
سلفون براق  یکرو ۱۵۰۰۰ ۳۰.۰۰۰
دورو ۲۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰
کتان امباس  یکرو ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰ ۴۰۰۰۰
کتان آلمان  یکرو ۲۵.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰
دورو (دو روزه) ۳۵.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰
سوسماری  یکرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
UV لیبل ۲۰۰۰۰
سلفون مات دورگرد (دوروزه) دورو ۴۵.۰۰۰
لیبل (دوروزه) UV ۲۵۰۰۰
لیبل سلفون براق معمولی (جدید) ۳۵۰۰۰
لیبل سلفون براق فوری (جدید) ۲۵۰۰۰ (دوروزه)

  کاتالوگ آ۴ ۳۰۰ گرمی تک برگی ( تحویل یکروزه ) ۲۰ * ۲۹

جنس کار یک رو دو رو
گلاسه UV ۲۰۰.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
سلفون مات ۱۹۰.۰۰۰ ۲۳۵.۰۰۰
سلفون براق ۱۹۰.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
سوسماری ۲۸۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰۰۰

  فرم های ویزیت فانتزی    ( ۸روز کاری )

جنس کار سایز دورگرد مستطیل
نقره کارت لمینیت براق (جدید) ۹ * ۶ ۱۰۰.۰۰۰
نقره کارت لمینیت مات (جدید) ۹ * ۶ ۱۲۰.۰۰۰
طلا کارت لمینیت براق (جدید) ۹ * ۶ ۱۰۰.۰۰۰
طلا کارت لمینیت مات (جدید) ۹ * ۶ ۱۲۰.۰۰۰
لمینیت برجسته ۹ * ۶ ۶۵.۰۰۰
لمینیت برجسته طلاکوب (۱۲ روز کاری)  ۹ * ۶ ۷۰.۰۰۰
لمینیت برجسته کوچک ۵.۹ * ۵.۶ ۳۴.۰۰۰
لمینیت برجسته ویزیتی ۸.۵ * ۴.۸ ۳۷.۰۰۰
لمینیت براق ۹ * ۶ ۴۵.۰۰۰
لمینیت مات ۹ * ۶ ۶۵.۰۰۰
لمینیت براق ویزیتی ۸.۵ * ۴.۸ ۶۰.۰۰۰
لمینیت مات ویزیتی ۸.۵ * ۴.۸ ۷۰.۰۰۰
لمینیت براق مربع ۵ * ۵ ۶۰.۰۰۰
لمینیت مات مربع ۵ * ۵ ۶۵.۰۰۰
لمینیت براق طرح موج ۹ * ۶ ۸۵.۰۰۰
لمینیت مات طرح موج ۹ * ۶ ۹۰.۰۰۰
سلفون براق دورو (سلفون حرارتی) ۹ * ۶ ۴۰.۰۰۰
سلفون مات دورو (سلفون حرارتی) ۹ * ۶ ۴۰۰۰۰
سلفون مات دورو موضعی (۱۲ روز کاری) ۹ * ۶ ۵۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
سلفون مات دورو طلاکوب (۱۲ روز کاری) ۹ * ۶ ۷۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰
آهنربایی (۱۲ روز کاری) ۹ * ۶ ۲۰۰۰۰۰
آهنربایی با قالب طرح شما (۱۵ روز کاری) ۹ * ۶ ۲۲۵.۰۰۰
پی وی سی ۵۰۰ میکرون (۱۵ الی ۲۰ روز کاری) ۹ * ۶ ۳۲۰.۰۰۰
لیبل شیشه ای (چاپ افست یووی)
بدون تغییر رنگ در معرض نور خورشید
۸.۵ * ۴.۸
تحویل ۲۰ روز کاری
۶۰۰.۰۰۰

  فرم های عمومی تحریر ۸۰ گرم  ۷روز کاری

سایز تیراژ یک رو دورو
۲۹.۷ * ۲۱ A4 سایز واقعی ۱۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
۲۱ * ۱۴.۵ A5 سایز واقعی ۱۰۰۰ ۵.۰۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
۲۹.۷ * ۲۱ A4 سایز واقعی ۲۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰
۲۱ * ۱۴.۵ A5 سایز واقعی ۲۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰
۲۱ * ۱۴.۵ A6 سایز واقعی ۲۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰
۲۹.۷ * ۲۱ A4 سایز واقعی ۵۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۲۱ * ۱۴.۵ A5 سایز واقعی ۵۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
۲۰ * ۱۴.۵ A5 تراکت ۵۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
۱۴.۵ * ۱۰.۵ A6 تراکت ۵۰۰۰ ۶۰.۰۰۰

  فرم های عمومی گلاسه ۱۳۵ گرمی  ۷روز کاری

سایز تیراژ یک رو دورو
۲۹.۷ * ۲۱ A4 سایز واقعی ۱۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰
۲۱ * ۱۴.۵ A5 سایز واقعی ۱۰۰۰ ۶۵.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰
۲۹ * ۲۰ A4 تراکت ۲۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۲۰ * ۱۴.۵ A5 تراکت ۲۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰
۱۴.۵ * ۱۰.۵ A6 تراکت ۲۰۰۰ ۴۵.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
۲۹ * ۲۰ A4 تراکت ۲۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۲۰ * ۱۴.۵ A5 تراکت ۵۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
۱۴.۵ * ۱۰.۵ A6 تراکت ۵۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰

  ۶۰*۴۵ فرم پوستر یکرو ۳ روز کاری

جنس کار تیراژ قیمت
تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ ۳۶۰.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰

  ۷۰*۵۰ فرم پوستر یکرو ۳ روز کاری

جنس کار تیراژ قیمت
تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰
تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ ۴۵۰.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰

  A3 یکرو ۵ روز کاری

جنس کار تیراژ قیمت
تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰

  A3 دورو 5 روز کاری

جنس کار تیراژ قیمت
تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ ۳۳۰.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰

  فرم ست اداری ۷ روز کاری

سری اول پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد + ۲۰۰۰ عدد سربرگ آ۴ + ۲۰۰۰ عدد سربرگ آ۵
سری دوم پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد + ۳۰۰۰ سربرگ آ۴
سری سوم پاکت آ۴ ۱۰۰۰ عدد + ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه + ۱۰۰۰ عدد سربرگ آ۴

 

در صورت انتخاب سری سوم ۵۰.۰۰۰ تومان به مبلغ کل اضافه خواهدشد

جنس کار قیمت
ست اداری تحریر ۸۰ گرم ۲۸۰.۰۰۰
ست اداری تحریر ۱۰۰ گرم ۳۷۰.۰۰۰
ست اداری تحریر ۱۲۰ گرم ۴۱۰.۰۰۰
ست اداری تحریر ۱۳۵ گرم ۳۴۰.۰۰۰

  CD فرم های پاکت

جنس کار

تیراژ

قیمت

پاکت CD جلد سی دی، پشت سفید با یووی

۱۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
لیبل CD با روکش UV ۱۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰

  فرم های پاکت ۷روز کاری

جنس کار

تیراژ

نامه

A5

A4

پاکت تحریر ۸۰ گرم

۱۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
پاکت تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰ ۲۷۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
پاکت تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ ۲۷۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰
پاکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
پاکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰۰.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰
پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰

  فولدر آ۴ دورو ۳۰۰ گرم

جنس کار

تیراژ قیمت
سلفون مات یا براق (یک هفته کاری ) ۱۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰

  فرم لیوان کاغذی – ۷ الی ۱۰ روز کاری

جنس کار تعداد قیمت
لیوان کاغذی چهار رنگ ۱۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰
لیوان کاغذی چهار رنگ ۵۰۰۰ ۴۴۵.۰۰۰

0101

  ۱ رنگ ، ۳ تا ۴ روز کاری ( ۱۰۰۰ شماره ۲۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۶۰.۰۰۰
A5 ۶۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰
A4 ۱۱۰.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰
B3 ۲۲۰.۰۰۰ ۳۳۰.۰۰۰
B5 ۷۰.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
B6 ۶۵۰.۰۰۰
B4 ۱۴۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰

  ۱ رنگ ، ۳ تا ۴ روز کاری ( ۲۰۰۰ شماره ۴۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۸۰.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰
A5 ۱۱۰.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰
A4 ۲۱۰.۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰
B3 ۴۱۰.۰۰۰ ۵۹۰.۰۰۰
B5 ۱۳۰.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰
B6 ۹۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰
B4 ۲۶۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰

  ۱ رنگ ، ۳ تا ۴ روز کاری ( ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۱۷۰.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰
A5 ۲۶۰.۰۰۰ ۳۹۰.۰۰۰
A4 ۴۹۰.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰
B3 ۹۱۰.۰۰۰ ۱.۳۲۰.۰۰۰
B5 ۳۰۰.۰۰۰ ۴۶۰.۰۰۰
B6 ۱۹۰.۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰
B4 ۶۱۰.۰۰۰ ۹۶۰.۰۰۰

  ۲ رنگ ، ۵ تا ۶ روز کاری ( ۱۰۰۰ شماره ۲۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۸۰.۰۰۰
A5 ۸۵۰.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰
A4 ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
B3 ۲۹۰.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰
B5 ۹۵.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰
B6 ۸۵.۰۰۰
B4 ۱۹۰.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰

  ۲ رنگ ، ۵ تا ۶ روز کاری (۲۰۰۰ شماره ۴۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۱۱۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
A5 ۱۶۰.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰
A4 ۲۸۰.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰
B3 ۵۴۰.۰۰۰ ۷۲۰.۰۰۰
B5 ۱۷۰.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰
B6 ۱۱۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
B4 ۳۶۰.۰۰۰ ۵۲۰.۰۰۰

  ۲ رنگ ، ۵ تا ۶ روز کاری (۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۲۴۰.۰۰۰ ۳۶۰.۰۰۰
A5 ۳۸۰.۰۰۰ ۵۱۰.۰۰۰
A4 ۶۶۰.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰
B3 ۱.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰
B5 ۴۰۰.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰
B6 ۲۶۰.۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰
B4 ۸۴۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰

  ۴ رنگ ، ۷ تا ۱۰ روز کاری ( ۱۰۰۰ شماره ۲۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۱۰۵.۰۰۰
A5 ۱۲۰.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
A4 ۲۱۰.۰۰۰ ۲۷۰.۰۰۰
B3 ۳۹۵.۰۰۰ ۴۹۵.۰۰۰
B5 ۱۴۰.۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰
B6 ۱۰۵.۰۰۰
B4 ۲۸۰.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰

  ۴ رنگ ، ۷ تا ۱۰ روز کاری (۲۰۰۰ شماره ۴۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۱۴۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
A5 ۲۲۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
A4 ۳۸۰.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰
B3 ۶۹۰.۰۰۰ ۸۲۰.۰۰۰
B5 ۲۵۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰
B6 ۱۷۰.۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰
B4 ۴۹۰.۰۰۰ ۶۴۰.۰۰۰

  ۴ رنگ ، ۷ تا ۱۰ روز کاری (۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۳۲۰.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰
A5 ۴۶۰.۰۰۰ ۶۵۰.۰۰۰
A4 ۸۵۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰
B3 ۱.۴۹۰.۰۰۰ ۱.۷۵۰.۰۰۰
B5 ۵۳۰.۰۰۰ ۷۴۰.۰۰۰
B6 ۳۸۰.۰۰۰ ۴۳۰.۰۰۰
B4 ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۴۵۰.۰۰۰

  خدمات لیتوگرافی

لیتو گرافی هر برگ
زینک پلیت سترجی تی او ۱۱۰۰۰۰ ریال
زینک پلیت ستر دو ورقی ۲۰۰،۰۰۰ ریال
زینک پلیت ستر ۴/۵ ورقی ۴۰۰،۰۰۰ ریال
هزینه  فیلم  سانتی ۱۶۰ ریال

  خدمات چاپ با دستگاه CD هایدلبرگ ۲ ورقی(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ ۱۰۰۰ برگ ۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۲۰۰۰ برگ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۳۰۰۰ برگ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۴۰۰۰ برگ ۲،۱۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۵۰۰۰ برگ ۲،۲۰۰،۰۰۰ ریال

 

در صورت گرماژ ۳۰۰ به بالا هر ۵۰ گرم ۲۰% اضافه می گردد .

  خدمات چاپ بادستگاه CD هایدلبرگ ۴/۵ ورقی ۵ رنگ(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۱۰۰۰ برگ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۲۰۰۰ برگ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۳۰۰۰ برگ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۴۰۰۰ برگ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۵۰۰۰ برگ ۵۵۰۰،۰۰۰ ریال

 

در صورت گرماژ ۳۰۰ به بالا هر ۵۰ گرم ۲۰% اضافه می گردد .

  خدمات چاپ لاک با دستگاه CD هایدلبرگ ۴/۵ ورقی

قیمت هر برگ
مات ۹۰۰ ریال
براق ۸۰۰ ریال

 

تیراژ چاپ لاک زیر ۲۰۰۰ عدد ، ۲۰۰۰ عدد محاسبه میگردد .

  چاپ متالایز با دستگاه هایدلبرگ ۲ ورقی

تیراژ قیمت هر فرم چاپی ۴ رنگ قیمت رنگ سفید
دو ورقی چهار رنگ ۱۰۰۰ برگ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۲۰۰۰ برگ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۵۰۰۰ برگ ۳۵/۰۰۰،۰۰۰ ریال ۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال

  خدمات چاپ با دستگاه SM هایدلبرگ ۲ ورقی ۲ رنگ

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی ۲ رنگ (فرم کتاب ) تا ۵۰۰۰ برگ ۲۰۰،۰۰۰ ریال

 

چاپ مشکی تک رنگ : ۴۰۰،۰۰۰ ریال (فرم معمولی )

چاپ رنگ ساختگی : ۷۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلایی و نقره ای زیر ۲۰۰۰ عدد با دستگاه دو ورقی : ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلایی و نقره ای زیر ۲۰۰۰ عدد با دستگاه ۴/۵ ورقی : ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلایی و نقره ای ۲۰۰۰ الی ۵۰۰۰ عدد با دستگاه دو ورقی : ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلایی و نقره ای ۲۰۰۰ الی ۵۰۰۰ عدد با دستگاه ۴/۵ ورقی : ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلائی و نقره ای در صورت تمپلات بودن توافقی می باشد .

چاپ ورنی هر فرم با دستگاه دو ورقی ۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد .

چاپ ورنی هر فرم با دستگاه ۴/۵ ورقی ۱.۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد .

  چاپ متالایز با دستگاه CD  هایدلبرگ ۴/۵ ورقی ۵ رنگ

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی پنج رنگ ۱۰۰۰ برگ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ ۳۰۰۰ برگ ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ ۵۰۰۰ برگ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

  خدمات چاپ با دستگاهSM هایدلبرگ ۲ ورقی(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ ۱۰۰۰ برگ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۲۰۰۰ برگ ۱،۶۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۳۰۰۰ برگ ۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۴۰۰۰ برگ ۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۵۰۰۰ برگ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ریال

  خدمات لتر پرس

خط تا دو ورقی تیراژ قیمت قالب / تیغ تیراژ قیمت برجسته تیراژ قیمت
خط تا دو ورقی ۵۰۰۰ ۸۵۰،۰۰۰ قالب / تیغ ۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ برجسته ۵۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰

  خدمات سلفون کشی

ابعاد حرارتی مات حرارتی براق واتر بیس چسبی مات واتر بیس چسبی براق
۱۰۰*۷۰ ۳۹۲۰ ۳۷۸۰ ۳۱۵۰ ۲۹۴۰
۹۰*۶۰ ۳۰۲۰ ۲۹۲۰ ۲۴۳۰ ۲۲۷۰
۷۰*۵۰ ۱۹۶۰ ۱۸۹۰ ۱۵۸۰ ۱۴۷۰
۴۵*۶۰ ۱۵۲۰ ۱۴۶۰ ۱۲۲۰ ۱۱۴۰
۷۰*۳۳ ۱۳۰۰ ۱۲۵۰ ۱۰۴۰ ۹۸۰
۵۰*۳۵ ۹۸۰ ۹۵۰ ۷۹۰ ۷۴۰
۴۵*۳۰ ۷۶۰ ۷۳۰ ۶۱۰ ۵۷۰
۳۵*۲۵ ۵۰۰ ۴۷۰ ۴۰۰ ۳۷۰

 

قیمت ها بصورت ریال می باشد .

سلفون حرارتی مات از سایز ۷۰*۳۳ به بالا سانتی ۵۰ ریال می باشد .

سلفون حرارتی براق از سایز ۷۰*۳۳ به بالاسانتی ۴۹ ریال می باشد .

سلفون واتر بیس مات سانتی ۴۵ ریال می باشد .

سلفون واتر بیس براق سانتی ۴۲ ریال می باشد .

  خدمات یووی

ابعاد یووی براق سیلک موضعی یووی شنی موضعی یووی اکلیلی
یووی براق برجسته موضعی یووی تمپلات شابلونی

U.V مات
موضعی

۱۰۰*۷۰ ۱۶۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰  ۳۳۰۰ ۳۳۶۰ ۱۸۰۰
۹۰*۶۰ ۱۶۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۲۰ ۱۶۰۰
۷۰*۵۰ ۸۰۰ ۱۷۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰
۶۰*۴۵ ۷۵۰ ۱۶۰۰ ۱۷۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲۰۰ ۱۳۰۰
۷۰*۳۳ ۷۰۰ ۱۵۰۰ ۱۷۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰
۵۰*۳۵ ۷۰۰ ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ ۱۲۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۴۵*۳۰ ۶۵۰ ۱۰۰۰ ۱۳۰۰ ۱۰۰۰ ۹۰۰ ۹۰۰
۳۵*۲۵ ۶۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰

 

قیمت ها بصورت ریال می باشد .

هزینه شابلون تا سایز۷۰*۵۰( ۲۵۰.۰۰۰) ریال و سایز ۷۰*۵۰به بالا( ۳۰۰.۰۰۰) ریال میباشد.

هزینه فیلم لیتو گرافی ۱۶۰ ریال می باشد.

چنانچه بیشتر از ۵۰% حجم کار یووی داشته باشد قیمت کار توافقی است .

  خدمات سلفون کشی متالایز

ابعاد قیمت هر برگ
۱۰۰*۷۰ ۴۲۰۰ریال
 ۹۰*۶۰ ۳۲۴۰ ریال
۷۰*۵۰ ۲۱۰۰ ریال
۶۰*۴۵ ۱۶۲۰ریال
۷۰*۳۳ ۱۴۰۰ ریال
 ۵۰*۳۵  ۱۰۵۰ ریال 
۴۵*۳۰ ۸۱۰ریال
 ۳۵*۲۵  ۵۳۰ ریال

  خدمات صحافی

 

صحافی چسب گرم

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
رقعی یا A5 ۲۰۰
وزیری ۲۰۰
 

زیر ۱۰ فرم ، ۱۰ فرم حساب می شود .

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
رحلی کوچک ۲۵۰
رحلی بزرگ ۳۰۰
 

در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم ۵۰ ریال اضافه میگردد .

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
خشتی بزرگ ۳۰۰
خشتی متوسط ۲۵۰
خشتی کوچک ۲۰۰
 

صحافی مفتول

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
رقعی یا A5 ۱۵۰ رقعی یا A5 ۱۵۰
وزیری ۱۸۰ وزیری ۱۸۰
 

زیر ۳ فرم ، ۳ فرم حساب می شود .

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
رحلی کوچک ۲۰۰ رحلی کوچک ۲۰۰
رحلی بزرگ ۲۵۰ رحلی بزرگ ۲۵۰
 

در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم ۵۰ ریال اضافه میگردد .

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
خشتی بزرگ ۲۵۰ خشتی بزرگ ۲۵۰
خشتی متوسط ۲۰۰ خشتی متوسط ۲۰۰
خشتی کوچک ۱۵۰ خشتی کوچک ۱۵۰