کاتالوگ آ۴ ۳۰۰ گرمی تک برگی ( تحویل یکروزه ) ۲۰ * ۲۹

جنس کار یک رو دو رو
گلاسه UV ۲۰۰.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
سلفون مات ۱۹۰.۰۰۰ ۲۳۵.۰۰۰
سلفون براق ۱۹۰.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
سوسماری ۲۸۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰۰۰