چاپ متالایز با دستگاه CD  هایدلبرگ ۴/۵ ورقی ۵ رنگ

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی پنج رنگ ۱۰۰۰ برگ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ ۳۰۰۰ برگ ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ ۵۰۰۰ برگ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال