لیتوگرافی

۱-پلیت ستر ۴/۵ ورقی هایدلبرگ Creo

۲-پلیت ستر ۲ ورقی هایدلبرگ Cero

۳- ۲ دستگاه پروسسور

۴-ایمیج ستر هایدلبرگ هرکولس

09 08 06 07 05