لیتوگرافی

1-پلیت ستر 4/5 ورقی هایدلبرگ Creo

2-پلیت ستر 2 ورقی هایدلبرگ Cero

3- 2 دستگاه پروسسور

4-ایمیج ستر هایدلبرگ هرکولس

09 08 06 07 05