فرم های پاکت 7روز کاری

جنس کار

تیراژ

نامه

A5

A4

پاکت تحریر 80 گرم

1000 120.000 130.000 250.000
پاکت تحریر 80 گرم 2000 240.000 270.000 300.000
پاکت تحریر 80 گرم 5000 270.000 320.000 600.000
پاکت گلاسه 135 گرم 1000 150.000 200.000 250.000
پاکت گلاسه 135 گرم 2000 200.000 2500.000 370.000
پاکت کتان 120 گرم 1000 150.000 200.000 300.000