فرم های پاکت ۷روز کاری

جنس کار

تیراژ

نامه

A5

A4

پاکت تحریر ۸۰ گرم

۱۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
پاکت تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰ ۲۷۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
پاکت تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ ۲۷۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰
پاکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
پاکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰۰.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰
پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰