فرم های عمومی گلاسه ۱۳۵ گرمی  ۷روز کاری

سایز تیراژ یک رو دورو
۲۹.۷ * ۲۱ A4 سایز واقعی ۱۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰
۲۱ * ۱۴.۵ A5 سایز واقعی ۱۰۰۰ ۶۵.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰
۲۹ * ۲۰ A4 تراکت ۲۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۲۰ * ۱۴.۵ A5 تراکت ۲۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰
۱۴.۵ * ۱۰.۵ A6 تراکت ۲۰۰۰ ۴۵.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
۲۹ * ۲۰ A4 تراکت ۲۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۲۰ * ۱۴.۵ A5 تراکت ۵۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
۱۴.۵ * ۱۰.۵ A6 تراکت ۵۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰