فرم های عمومی گلاسه ۱۳۵ گرمی  ۷روز کاری

سایز تیراژ یک رو دورو
29.7 * 21 A4 سایز واقعی 1000 100.000 120.000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی 1000 65.000 80.000
29 * 20 A4 تراکت 2000 140.000 150.000
20 * 14.5 A5 تراکت 2000 70.000 90.000
14.5 * 10.5 A6 تراکت 2000 45.000 60.000
29 * 20 A4 تراکت 2000 280.000 300.000
20 * 14.5 A5 تراکت 5000 150.000 160.000
14.5 * 10.5 A6 تراکت 5000 85.000 100.000