فرم های عمومی تحریر ۸۰ گرم  ۷روز کاری

سایز تیراژ یک رو دورو
۲۹.۷ * ۲۱ A4 سایز واقعی ۱۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
۲۱ * ۱۴.۵ A5 سایز واقعی ۱۰۰۰ ۵.۰۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
۲۹.۷ * ۲۱ A4 سایز واقعی ۲۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰
۲۱ * ۱۴.۵ A5 سایز واقعی ۲۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰
۲۱ * ۱۴.۵ A6 سایز واقعی ۲۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰
۲۹.۷ * ۲۱ A4 سایز واقعی ۵۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۲۱ * ۱۴.۵ A5 سایز واقعی ۵۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
۲۰ * ۱۴.۵ A5 تراکت ۵۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
۱۴.۵ * ۱۰.۵ A6 تراکت ۵۰۰۰ ۶۰.۰۰۰