فرم های عمومی تحریر ۸۰ گرم  ۷روز کاری

سایز تیراژ یک رو دورو
29.7 * 21 A4 سایز واقعی 1000 90.000 100.000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی 1000 5.0000 60.000
29.7 * 21 A4 سایز واقعی 2000 90.000 130.000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی 2000 50.000 80.000
21 * 14.5 A6 سایز واقعی 2000 40.000 55.000
29.7 * 21 A4 سایز واقعی 5000 180.000 200.000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی 5000 160.000
20 * 14.5 A5 تراکت 5000 100.000
14.5 * 10.5 A6 تراکت 5000 60.000