فرم ست اداری 7 روز کاری

سری اول پاکت نامه 1000 عدد + 2000 عدد سربرگ آ4 + 2000 عدد سربرگ آ5
سری دوم پاکت نامه 1000 عدد + 3000 سربرگ آ4
سری سوم پاکت آ4 1000 عدد + 1000 عدد پاکت نامه + 1000 عدد سربرگ آ4

 

در صورت انتخاب سری سوم 50.000 تومان به مبلغ کل اضافه خواهدشد

جنس کار قیمت
ست اداری تحریر ۸۰ گرم 280.000
ست اداری تحریر 100 گرم 370.000
ست اداری تحریر 120 گرم 410.000
ست اداری تحریر 135 گرم 340.000