فرم ست اداری ۷ روز کاری

سری اول پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد + ۲۰۰۰ عدد سربرگ آ۴ + ۲۰۰۰ عدد سربرگ آ۵
سری دوم پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد + ۳۰۰۰ سربرگ آ۴
سری سوم پاکت آ۴ ۱۰۰۰ عدد + ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه + ۱۰۰۰ عدد سربرگ آ۴

 

در صورت انتخاب سری سوم ۵۰.۰۰۰ تومان به مبلغ کل اضافه خواهدشد

جنس کار قیمت
ست اداری تحریر ۸۰ گرم ۲۸۰.۰۰۰
ست اداری تحریر ۱۰۰ گرم ۳۷۰.۰۰۰
ست اداری تحریر ۱۲۰ گرم ۴۱۰.۰۰۰
ست اداری تحریر ۱۳۵ گرم ۳۴۰.۰۰۰