فرمهای ویزیت معمولی و فوری 8.5 * 4.8

جنس کار

معمولی (5 الی 6 روز کاری) فوری (یکروزه)
UV گلاسه یکرو 15.000 25.000
دورو 25.000 40.000
سلفون مات  یکرو 15.000 25000
دورو .30000 45000
سلفون براق  یکرو 15000 30.000
دورو 25000 35000
کتان امباس  یکرو 25000 30000
دورو 35.000 40000
کتان آلمان  یکرو 25.000 35.000
دورو (دو روزه) 35.000 50.000
سوسماری  یکرو 30.000
دورو 25.000
UV لیبل 20000
سلفون مات دورگرد (دوروزه) دورو 45.000
لیبل (دوروزه) UV 25000
لیبل سلفون براق معمولی (جدید) 35000
لیبل سلفون براق فوری (جدید) 25000 (دوروزه)