فرمهای ویزیت معمولی و فوری ۸.۵ * ۴.۸

جنس کار

معمولی (۵ الی ۶ روز کاری) فوری (یکروزه)
UV گلاسه یکرو ۱۵.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰
سلفون مات  یکرو ۱۵.۰۰۰ ۲۵۰۰۰
دورو .۳۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰
سلفون براق  یکرو ۱۵۰۰۰ ۳۰.۰۰۰
دورو ۲۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰
کتان امباس  یکرو ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰ ۴۰۰۰۰
کتان آلمان  یکرو ۲۵.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰
دورو (دو روزه) ۳۵.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰
سوسماری  یکرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
UV لیبل ۲۰۰۰۰
سلفون مات دورگرد (دوروزه) دورو ۴۵.۰۰۰
لیبل (دوروزه) UV ۲۵۰۰۰
لیبل سلفون براق معمولی (جدید) ۳۵۰۰۰
لیبل سلفون براق فوری (جدید) ۲۵۰۰۰ (دوروزه)