خدمات چاپ لاک با دستگاه CD هایدلبرگ ۴/۵ ورقی

قیمت هر برگ
مات ۹۰۰ ریال
براق ۸۰۰ ریال

 

تیراژ چاپ لاک زیر ۲۰۰۰ عدد ، ۲۰۰۰ عدد محاسبه میگردد .