خدمات چاپ لاک با دستگاه CD هایدلبرگ 4/5 ورقی

قیمت هر برگ
مات 900 ریال
براق 800 ریال

 

تیراژ چاپ لاک زیر 2000 عدد ، 2000 عدد محاسبه میگردد .