خدمات چاپ با دستگاهSM هایدلبرگ 2 ورقی(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ 1000 برگ 1،500،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 2000 برگ 1،600،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 3000 برگ 1،700،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 4000 برگ 1،800،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 5000 برگ 1،900،000 ریال