خدمات چاپ با دستگاهSM هایدلبرگ ۲ ورقی(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ ۱۰۰۰ برگ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۲۰۰۰ برگ ۱،۶۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۳۰۰۰ برگ ۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۴۰۰۰ برگ ۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۵۰۰۰ برگ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ریال