خدمات چاپ با دستگاه SM هایدلبرگ ۲ ورقی ۲ رنگ

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی ۲ رنگ (فرم کتاب ) تا ۵۰۰۰ برگ ۲۰۰،۰۰۰ ریال

 

چاپ مشکی تک رنگ : ۴۰۰،۰۰۰ ریال (فرم معمولی )

چاپ رنگ ساختگی : ۷۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلایی و نقره ای زیر ۲۰۰۰ عدد با دستگاه دو ورقی : ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلایی و نقره ای زیر ۲۰۰۰ عدد با دستگاه ۴/۵ ورقی : ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلایی و نقره ای ۲۰۰۰ الی ۵۰۰۰ عدد با دستگاه دو ورقی : ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلایی و نقره ای ۲۰۰۰ الی ۵۰۰۰ عدد با دستگاه ۴/۵ ورقی : ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلائی و نقره ای در صورت تمپلات بودن توافقی می باشد .

چاپ ورنی هر فرم با دستگاه دو ورقی ۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد .

چاپ ورنی هر فرم با دستگاه ۴/۵ ورقی ۱.۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد .