خدمات چاپ با دستگاه SM هایدلبرگ 2 ورقی 2 رنگ

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی 2 رنگ (فرم کتاب ) تا 5000 برگ 200،000 ریال

 

چاپ مشکی تک رنگ : 400،000 ریال (فرم معمولی )

چاپ رنگ ساختگی : 700،000 ریال

چاپ طلایی و نقره ای زیر 2000 عدد با دستگاه دو ورقی : 1،500،000 ریال

چاپ طلایی و نقره ای زیر 2000 عدد با دستگاه 4/5 ورقی : 3،000،000 ریال

چاپ طلایی و نقره ای 2000 الی 5000 عدد با دستگاه دو ورقی : 2،000،000 ریال

چاپ طلایی و نقره ای 2000 الی 5000 عدد با دستگاه 4/5 ورقی : 4،000،000 ریال

چاپ طلائی و نقره ای در صورت تمپلات بودن توافقی می باشد .

چاپ ورنی هر فرم با دستگاه دو ورقی 500،000 ریال می باشد .

چاپ ورنی هر فرم با دستگاه 4/5 ورقی 1.000،000 ریال می باشد .