خدمات چاپ بادستگاه CD هایدلبرگ 4/5 ورقی 5 رنگ(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 1000 برگ 5،500،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 2000 برگ 5،500،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 3000 برگ 5،500،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 4000 برگ 5،500،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 5000 برگ 5500،000 ریال

 

در صورت گرماژ 300 به بالا هر 50 گرم 20% اضافه می گردد .