خدمات چاپ بادستگاه CD هایدلبرگ ۴/۵ ورقی ۵ رنگ(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۱۰۰۰ برگ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۲۰۰۰ برگ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۳۰۰۰ برگ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۴۰۰۰ برگ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۵۰۰۰ برگ ۵۵۰۰،۰۰۰ ریال

 

در صورت گرماژ ۳۰۰ به بالا هر ۵۰ گرم ۲۰% اضافه می گردد .