خدمات چاپ با دستگاه CD هایدلبرگ ۲ ورقی(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ ۱۰۰۰ برگ ۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۲۰۰۰ برگ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۳۰۰۰ برگ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۴۰۰۰ برگ ۲،۱۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۵۰۰۰ برگ ۲،۲۰۰،۰۰۰ ریال

 

در صورت گرماژ ۳۰۰ به بالا هر ۵۰ گرم ۲۰% اضافه می گردد .