خدمات چاپ با دستگاه CD هایدلبرگ 2 ورقی(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ 1000 برگ 1،800،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 2000 برگ 1،900،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 3000 برگ 2،000،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 4000 برگ 2،100،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 5000 برگ 2،200،000 ریال

 

در صورت گرماژ 300 به بالا هر 50 گرم 20% اضافه می گردد .