خدمات پس از چاپIF

برش ، منگنه ساده و لوپ،خط تا،سیمی کردن،سیمی فنری دوبل،سلفون مات و براق،صحافی چسب گرم و.. یکی از خدمات پس از چاپ در چاپ خانه گشتی پرینت می باشد