خدمات لتر پرس

خط تا دو ورقی تیراژ قیمت قالب / تیغ تیراژ قیمت برجسته تیراژ قیمت
خط تا دو ورقی 5000 850،000 قالب / تیغ 5000 850000 برجسته 5000 1،500،000