خدمات لتر پرس

خط تا دو ورقی تیراژ قیمت قالب / تیغ تیراژ قیمت برجسته تیراژ قیمت
خط تا دو ورقی ۵۰۰۰ ۸۵۰،۰۰۰ قالب / تیغ ۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ برجسته ۵۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰