خدمات صحافی

 

صحافی چسب گرم

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
رقعی یا A5 200
وزیری 200
 

زیر 10 فرم ، 10 فرم حساب می شود .

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
رحلی کوچک 250
رحلی بزرگ 300
 

در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم 50 ریال اضافه میگردد .

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
خشتی بزرگ 300
خشتی متوسط 250
خشتی کوچک 200
 

صحافی مفتول

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
رقعی یا A5 150 رقعی یا A5 150
وزیری 180 وزیری 180
 

زیر 3 فرم ، 3 فرم حساب می شود .

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
رحلی کوچک 200 رحلی کوچک 200
رحلی بزرگ 250 رحلی بزرگ 250
 

در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم 50 ریال اضافه میگردد .

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
خشتی بزرگ 250 خشتی بزرگ 250
خشتی متوسط 200 خشتی متوسط 200
خشتی کوچک 150 خشتی کوچک 150