خدمات صحافی

 

صحافی چسب گرم

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
رقعی یا A5 ۲۰۰
وزیری ۲۰۰
 

زیر ۱۰ فرم ، ۱۰ فرم حساب می شود .

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
رحلی کوچک ۲۵۰
رحلی بزرگ ۳۰۰
 

در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم ۵۰ ریال اضافه میگردد .

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
خشتی بزرگ ۳۰۰
خشتی متوسط ۲۵۰
خشتی کوچک ۲۰۰
 

صحافی مفتول

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
رقعی یا A5 ۱۵۰ رقعی یا A5 ۱۵۰
وزیری ۱۸۰ وزیری ۱۸۰
 

زیر ۳ فرم ، ۳ فرم حساب می شود .

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
رحلی کوچک ۲۰۰ رحلی کوچک ۲۰۰
رحلی بزرگ ۲۵۰ رحلی بزرگ ۲۵۰
 

در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم ۵۰ ریال اضافه میگردد .

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
خشتی بزرگ ۲۵۰ خشتی بزرگ ۲۵۰
خشتی متوسط ۲۰۰ خشتی متوسط ۲۰۰
خشتی کوچک ۱۵۰ خشتی کوچک ۱۵۰