خدمات سلفون کشی متالایز

ابعاد قیمت هر برگ
۱۰۰*۷۰ ۴۲۰۰ریال
 ۹۰*۶۰ ۳۲۴۰ ریال
۷۰*۵۰ ۲۱۰۰ ریال
۶۰*۴۵ ۱۶۲۰ریال
۷۰*۳۳ ۱۴۰۰ ریال
 ۵۰*۳۵  ۱۰۵۰ ریال 
۴۵*۳۰ ۸۱۰ریال
 ۳۵*۲۵  ۵۳۰ ریال