خدمات سلفون کشی متالایز

ابعاد قیمت هر برگ
100*70 4200ریال
 90*60 3240 ریال
70*50 2100 ریال
60*45 1620ریال
70*33 1400 ریال
 50*35  1050 ریال 
45*30 810ریال
 35*25  530 ریال