چاپ متالایز با دستگاه هایدلبرگ ۲ ورقی

تیراژ قیمت هر فرم چاپی ۴ رنگ قیمت رنگ سفید
دو ورقی چهار رنگ ۱۰۰۰ برگ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۲۰۰۰ برگ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۵۰۰۰ برگ ۳۵/۰۰۰،۰۰۰ ریال ۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال