چاپ متالایز با دستگاه هایدلبرگ 2 ورقی

تیراژ قیمت هر فرم چاپی 4 رنگ قیمت رنگ سفید
دو ورقی چهار رنگ 1000 برگ 18،000،000 ریال 2،000،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 2000 برگ 20،000،000 ریال 2،500،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 5000 برگ 35/000،000 ریال 3،500،000 ریال