0101

  ۱ رنگ ، ۳ تا ۴ روز کاری ( ۱۰۰۰ شماره ۲۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۶۰.۰۰۰
A5 ۶۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰
A4 ۱۱۰.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰
B3 ۲۲۰.۰۰۰ ۳۳۰.۰۰۰
B5 ۷۰.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
B6 ۶۵۰.۰۰۰
B4 ۱۴۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰

  ۱ رنگ ، ۳ تا ۴ روز کاری ( ۲۰۰۰ شماره ۴۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۸۰.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰
A5 ۱۱۰.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰
A4 ۲۱۰.۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰
B3 ۴۱۰.۰۰۰ ۵۹۰.۰۰۰
B5 ۱۳۰.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰
B6 ۹۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰
B4 ۲۶۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰

  ۱ رنگ ، ۳ تا ۴ روز کاری ( ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۱۷۰.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰
A5 ۲۶۰.۰۰۰ ۳۹۰.۰۰۰
A4 ۴۹۰.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰
B3 ۹۱۰.۰۰۰ ۱.۳۲۰.۰۰۰
B5 ۳۰۰.۰۰۰ ۴۶۰.۰۰۰
B6 ۱۹۰.۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰
B4 ۶۱۰.۰۰۰ ۹۶۰.۰۰۰

  ۲ رنگ ، ۵ تا ۶ روز کاری ( ۱۰۰۰ شماره ۲۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۸۰.۰۰۰
A5 ۸۵۰.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰
A4 ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
B3 ۲۹۰.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰
B5 ۹۵.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰
B6 ۸۵.۰۰۰
B4 ۱۹۰.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰

  ۲ رنگ ، ۵ تا ۶ روز کاری (۲۰۰۰ شماره ۴۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۱۱۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
A5 ۱۶۰.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰
A4 ۲۸۰.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰
B3 ۵۴۰.۰۰۰ ۷۲۰.۰۰۰
B5 ۱۷۰.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰
B6 ۱۱۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
B4 ۳۶۰.۰۰۰ ۵۲۰.۰۰۰

  ۲ رنگ ، ۵ تا ۶ روز کاری (۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۲۴۰.۰۰۰ ۳۶۰.۰۰۰
A5 ۳۸۰.۰۰۰ ۵۱۰.۰۰۰
A4 ۶۶۰.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰
B3 ۱.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰
B5 ۴۰۰.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰
B6 ۲۶۰.۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰
B4 ۸۴۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰

  ۴ رنگ ، ۷ تا ۱۰ روز کاری ( ۱۰۰۰ شماره ۲۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۱۰۵.۰۰۰
A5 ۱۲۰.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
A4 ۲۱۰.۰۰۰ ۲۷۰.۰۰۰
B3 ۳۹۵.۰۰۰ ۴۹۵.۰۰۰
B5 ۱۴۰.۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰
B6 ۱۰۵.۰۰۰
B4 ۲۸۰.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰

  ۴ رنگ ، ۷ تا ۱۰ روز کاری (۲۰۰۰ شماره ۴۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۱۴۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
A5 ۲۲۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
A4 ۳۸۰.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰
B3 ۶۹۰.۰۰۰ ۸۲۰.۰۰۰
B5 ۲۵۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰
B6 ۱۷۰.۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰
B4 ۴۹۰.۰۰۰ ۶۴۰.۰۰۰

  ۴ رنگ ، ۷ تا ۱۰ روز کاری (۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ دسته ای )

۲ برگی ۳ برگی
A6 ۳۲۰.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰
A5 ۴۶۰.۰۰۰ ۶۵۰.۰۰۰
A4 ۸۵۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰
B3 ۱.۴۹۰.۰۰۰ ۱.۷۵۰.۰۰۰
B5 ۵۳۰.۰۰۰ ۷۴۰.۰۰۰
B6 ۳۸۰.۰۰۰ ۴۳۰.۰۰۰
B4 ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۴۵۰.۰۰۰